با آرزوی شادمانی و تندرستی برای همه ی دوستان و نزدیکانم

سالی همراه با لذت در لحظه زیستن را برایتان خواهانم.

علی حیدری(تیرداد)